Amistar® Era Pack

Amistar® este soluția consacrată în piață, recunoscută prin efi cacitate și spectrul larg de boli controlate. Amistar® oferă un control excelent împotriva ruginii brune și ruginii galbene. Datorită sistemicității foarte bune, Amistar® oferă protecție de lungă durată, protejând inclusiv noile creșteri.

Category:

Description

15 L Amistar + 8 L Era. Pachet dimensionat pentru 20 de hectare.

Compoziție:

250 g/l (22,9% g/g) azoxistrobin (Amistar)

Formulare:

suspensie concentrată (Amistar) concentrat emulsionabil

Mod de acțiune detalii:

Amistar® este soluția consacrată în piață, recunoscută prin efi cacitate și spectrul larg de boli controlate. Amistar® oferă un control excelent împotriva ruginii brune și ruginii galbene. Datorită sistemicității foarte bune, Amistar® oferă protecție de lungă durată, protejând inclusiv noile creșteri.

 

Era este un fungicid sistemic din grupa triazolilor. Este destinat combaterii bolilor la cereale şi rapiţă. Se aplică în timpul vegetaţiei preventiv sau când patogenii ţintă s-au instalat în cultură. Produsul este

preluat prin frunze şi translocat acropetal şi la nivelul noilor creşteri.

 

Pachetul Amistar® Era reprezintă o soluție nouă ce controlează un spectru larg de boli în cultura de cereale păioase. Este o soluție excelentă pentru protejarea frunzei stindard. Cele 2 produse din pachet se completează foarte bine și oferă o soluție robustă cu efect preventiv, curativ, chiar și eradicativ împotriva bolilor. Are o fereastră largă de aplicare, lucrând foarte bine împotriva bolilor dificil de controlat, cum ar fi septorioza, ruginile, pătarea reticulară la grâu și orz.

Omologări

Selectează culturaGrâuOrzRapițăSecarăTriticale

Grâuadd

Clasificare și Securitate

Clasificare

ATENȚIE

PERICOL

Fraze de pericol

          H332, H410

Fraze de precauție

          P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţă/ vaporii/ spray-ul.

P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.

P273: Evitaţi dispersarea în mediu.

P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.

P391: Colectaţi scurgerile de produs.

P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunț]i imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact,
dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de protecție

          Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului. Pentru protecţia individuală a se purta echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

Sfaturi de aplicare

Compatibilitate

Amistar este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregătirea amestecului

Pachetul tehnologic este o soluție ideală pentru protejarea frunzei stindard, oferind protecție de lungă durată, “greening efect” și un control foarte bun al bolilor. Se aplică de la începutul înfrățitului până la sfârșitul înfloritului.

Pachetul este dimensionat pentru 20 de hectare și conține: 15 L de Amistar® și 8 L de Era.

Ordinea de realizare a amestecului şi prepararea soluţiei de stropit

• Umpleţi rezervorul cu ½ din volumul de apă în rezervorul curat

• Porniţi agitatorul la viteză medie

• Adăugaţi Amistar® şi amestecaţi continuu între 3 şi 5 minute

• Adăugaţi Era şi amestecaţi continuu

• Adaugaţi restul de apă şi amestecaţi

Volum apă

200 – 300 l/ha – Amistar