Chorus 50WG + Score 250EC

Reprezintă asocierea a două fungicide pentru combaterea rapănului. Oferă un start bun în obţinerea merelor de calitate pentru care este nevoie de o combatere cât mai eficientă a infecţiilor primare de rapăn, mai ales în perioadele critice (urechiuşe – fruct de 2 cm).

Pachetul Chorus + Score reprezintă o strategie puternică şi confirmată, eficientă atăt la temperaturi scăzute, cât şi la variaţiile acestora între zi și noapte.

Category:

Description

Chorus 50WG + Score 250EC

FUNGICID

PRODUS PROTECȚIA PLANTELOR

Ambalaj:

pachet dimensionat pentru 2 ha (1 kg Chorus 50 + 0,5 litri Score 250EC)

Compoziție:

500 g/kg ciprodinil

250 g/l difenoconazol

Familia chimică::

Aminopirimide , Triazoli

Mod de acțiune:

preventiv, curativ, sistemic, translaminar

Descrierea produsului

Reprezintă asocierea a două fungicide pentru combaterea rapănului. Oferă un start bun în obţinerea merelor de calitate pentru care este nevoie de o combatere cât mai eficientă a infecţiilor primare de rapăn, mai ales în perioadele critice (urechiuşe – fruct de 2 cm).

Pachetul Chorus + Score reprezintă o strategie puternică şi confirmată, eficientă atăt la temperaturi scăzute, cât şi la variaţiile acestora între zi și noapte.

Clasificare și Securitate

Clasificare

ATENȚIE, PERICOL

Fraze de pericol

          H304, H319, H410, EUH066, EUH401

Fraze de precauție

          P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273: Evitaţi dispersarea în mediu.

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P331: NU provocaţi voma.

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

P391: Colectaţi scurgerile de produs.

P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.

Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Măsuri de protecție

          În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.
După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.
Pentru reducerea expunerii operatorului se va purta echipament de protecţie: salopetă, şorţ,cizme de cauciuc sau ghete, mănuşi din cauciuc nitril, ochelari şi mască de protecţie.
Purtaţi mănuşi rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie sa fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Schimbaţi mănuşile în cazul degradării sau penetrării chimice. Material adecvat: cauciuc de nitril.